Meny

Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Kontrakt med sinnslidende

En mann i Tromsø startet en pizzarestaurant, og drev den relativt godt opp i løpet av få år.  Av familiære årsaker måtte han flytte fra Tromsø, og kontaktet derfor advokat for å få hjelp til å selge den.  Advokaten annonserte restauranten i avisene.  Prisen ble satt til kr 2,5 mill. 
Det var flere interessenter.  En av dem fikk gjennomgå restauranten både fysisk og økonomisk flere ganger, og ga til slutt et bud på kr 2,6 mill.  Flere bud kom ikke inn.  Kontrakt ble skrevet. 

En uke etter at kontrakt var inngått, ringte kjøperens søster til advokaten som hadde ordnet med salget, og sa at broren var manisk depressiv, eller som det mer korrekt heter i dag, at han hadde en bipolar affektert lidelse.  Hun mente at han var inne i en manisk periode, og ba om at handelen skulle stoppes.  Advokaten opplyste imidlertid at kontrakten allerede var undertegnet, og at handelen derfor måtte gjennomføres.  Salget gikk dermed sin gang.  Kjøperen hadde ikke restauranterfaring fra tidligere, og fikk opplæring i restaurantdrift og innføring i virksomheten.  Etter noen dager anså han seg utlært, og gikk i gang med å drive restauranten på egen hånd.

Lidelsen hans gikk imidlertid over i en depressiv fase, og han maktet ikke lenger å drive restauranten.  Året etter at kontrakten var inngått måtte han nedlegge virksomheten.  Han hadde betalt ca. kr 1,8 mill av kjøpesummen, men ca. kr 800.000 gjenstod.  For å få inn restbeløpet, tok selgeren ut stevning mot kjøperen.  Kjøperen avviste kravet med den begrunnelse at han hadde betalt kr 500.000 under bordet i tillegg til summen på kr 1,8 mill som han hadde betalt offisielt, og at selgeren fikk være fornøyd med det.  Men det var ikke selgeren.  Kjøperen hevdet da at han var sinnssyk da han inngikk kjøpsavtalen, og at han derfor kunne gå fra hele handelen, og kreve kjøpesummen tilbakebetalt.

Saken kom opp for tingretten i Tromsø, der kjøperen ble dømt til å betale restkjøpesummen og til å dekke selgerens saksomkostninger på kr 90.000.

Kjøperen anket til Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.  Lagmannsretten konstaterte at kjøperen ikke hadde opptrådt særlig rasjonelt under kjøpsprosessen.  Blant annet hadde han ikke tenkt gjennom finansieringen av kjøpet, heller ikke hadde han vurdert hvordan han skulle klare å drive restauranten profesjonelt etter at han hadde overtatt driften.  Hadde han ikke vært syk, ville han, etter lagmannsrettens syn ikke ha inngått noen kjøpsavtale.  På den annen side opptrådte kjøperen tilsynelatende helt normalt under kjøpsforhandlingene.  Han hadde kanskje vært litt ekstra positiv og engasjert, men for dem som ikke kjente ham, var ikke dette noe påfallende.  Det var således ingen grunn til å bebreide selgeren for at han inngikk kjøpekontrakt med kjøperen. 

Etter norsk avtalerett er sinnssykdom en såkalt sterk ugyldighetsgrunn.  Det betyr at en avtale som er sinnsykt motivert, er ugyldig uansett.  Etter lagmannsrettens syn var avtalen motivert av sinnslidelsen.  Selgeren ble dermed dømt til å betale tilbake kjøpesummen til kjøperen, både den over og den under bordet, og til å dekke kjøperens saksomkostninger på kr 180.000.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart