Meny

Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Markedsleie for butikklokale

Tre søsken Blichfeldt leide ut et butikklokale med parkeringsplasser i Nordveien på Eiksmarka i Bærum til ICA (tidligere RIMI).  Leien var kr 550 000 pr år med indeksregulering.  Leieforholdet varte i 10 år, med rett til fornyelse.

Ni år senere var partene i kontakt med hverandre om fornyelse av leieforholdet.  Blichfeldts advokat sendte et brev til ICA der han fremholdt at kr 1 mill ville være riktig markedsleie og ba om svar innen to uker fra ICA.  Etter 1½ måned svarte ICA at de aksepterte den foreslåtte leien på kr 1 mill.

I mellomtiden hadde Blichfeldt hatt kontakt med KIWI, som var interessert i å leie lokalene.  KIWI var villig til å betale kr 1 mill i årlig leie pluss et engangsbeløp på kr 1,5 mill., eller alternativt kr 1 180 000 pr år i ti år.

Blichfeldt ga beskjed til ICA om at ICA måtte betale kr 1 180 000 i året hvis de skulle få fornyet leieforholdet.  Det var ICA uenig i.  ICA-butikken lot være å flytte ut, og begynte å betale kr 1 mill i året i leie.  Blichfeldt så da ingen annen utvei enn å bringe tvisten inn for Asker og Bærum tingrett.

Husleieloven bestemmer at leier skal betale markedsleie dersom utleier og leier ikke har avtalt hvor stor leien skal være.  Fordi KIWI hadde vært villig til å betale kr 1 180 000 i året, fant tingretten at markedsleien måtte være dette beløpet, og dømte ICA til å betale kr 1 180 000 pr år.

ICA anket saken til Borgarting lagmannsrett.  Lagmannsretten var enig med tingretten i at utgangspunktet for markedsleien måtte være det som andre potensielle leietakere i det samme markedet ville være villig til å betale for lokalene, altså i den aktuelle saken det som KIWI ville betale, nemlig kr 1 180 000.

 ICA fremholdt i retten at kr 1 180 000 ikke var reell markedspris, men markedspris pluss et tillegg som KIWI var villig til å betale for å styrke sin posisjon i Bærum.   Blichfeldt på sin side mente at tillegget var den reelle merverdi lokalet hadde hvis det skulle leies ut til dagligvarehandel.  Lagmannsretten la vekt på at både Blichfeldts opprinnelige tilbud til ICA og KIWI’s tilbud uten tillegget var på kr 1 mill. 
På denne bakgrunn mente lagmannsretten at reell markedspris ikke var kr 1 180 000, og avsa dom for at leien skulle være kr 1 mill, foruten at Blichfeldt ble dømt til å betale ICA’s saksomkostninger på kr 120 000.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart