Skriv ut

Kjøp av hytte, ikke tinglyst skjøte

En mann bygget hytte på en festetomt som tilhørte en bonde i Gauldal i 1960. Senere arvet sønnen hans hytta. Sønnen ønsket å bli eier av festetomten, så han kjøpte tomten av bonden i 1996. Skjøte ble utstedt og sendt for tinglysning. Pga feil i skjøtet fikk bonden det i retur fra retten. Retting av feilene tok tid, og etter hvert gikk hele rettingen i glemmeboken, og skjøtet ble ikke sendt inn for tinglysing på nytt.

I 2004 døde den gamle bonden, og hans sønn overtok gården, som han solgte kort etter.

Bondesønnen skyldte penger til Edi-Soft Norge AS, som han ikke betalte. Edi-Soft fikk etter hvert dom for sitt pengekrav og begjærte deretter utleggspant i alt bondesønnen eide. Namsfogden fant at bondesønnen stod registrert i grunnboken som eier av hytteeiendommen, for skjøtet til hytteeieren var jo ikke blitt tinglyst. (Grunnboken er registeret over alle eiendommer i Norge.) Edi-soft fikk derfor utleggspant i hytteeiendommen, og en tid senere ble den tvangssolgt.

Da hyttesesongen startet og hytteeieren kom på hytta, ble han møtt av nye eiere. Da han forsto hva som hadde skjedd, bragte han saken inn for retten og krevde tvangssalget omgjort, slik at han kunne få hytta tilbake.

Sør-Trøndelag tingrett fant at det var den avdøde bondens feil at skjøtet ikke var tinglyst, og at det ville være urimelig om hytteeieren skulle rammes av bondens forglemmelse mange år tidligere. Retten avsa derfor dom for at tvangssalget skulle oppheves.

Edi-Soft anket saken til Frostating lagmannsrett. Lagmannsretten la avgjørende vekt på grunnbokens såkalte positive troverdighet. Grunnbokens positive troverdighet innebærer at man skal kunne stole nokså blindt til opplysningen i grunnboken om hvem som er registrert som eier, og ikke behøve å undersøke nærmere om det som står i grunnboken stemmer med de reelle eierforhold. Edi-Soft (og namsfogden) visste ikke annet enn det som stod i grunnboken, at det var bondesønnen som var eier. På det grunnlaget opprettholdt lagmannsretten tvangssalget, og hytteeieren tapte saken og hytta.

(RG 2007-932)

April 2009