Skriv ut

Oppsigelse av prøvetidsansatt som satt i varetektsfengsel, dom

En mann ble ansatt som miljøarbeider i Fauske kommune.  De første seks månedene var prøvetid.

Miljøarbeideren hadde lånt penger til en annen person, som ikke betalte tilbake.  Han gikk da på besøk til skyldneren med rottweileren sin, og sa til skyldneren at han skulle filleriste ham om han ikke betalte.  Han engasjerte også to andre personer til å hjelpe seg med å inndrive pengene.  Disse to kom med hardere trusler.  Skyldneren anmeldte forholdet til politiet, som arresterte miljøarbeideren og siktet ham for medvirkning til trusler under særdeles skjerpende omstendigheter.

Han ble varetektsfengslet, og ga beskjed til kommunen om at han ville bli borte fra jobb inntil videre.

Etter fire uker slapp han ut.  Etter noen tid frafalt politiet siktelsen fordi bevisene ikke var sterke nok.

Pga. fraværet og fordi mannen vitterlig hadde truet med å filleriste skyldneren, noe som politiet riktignok ikke anså som straffbart, valgte kommunen å si opp mannen.  Kommunen la også vekt på at mannen en gang hadde kommet flere timer for sent på jobb fordi han hadde forsovet seg.

Partene holdt drøftelsesmøte og forhandlingsmøte, uten å komme til enighet, så saken ble brakt inn for Salten tingrett.  Her vant kommunen.  Mannen anket til lagmannsretten, der han vant og ble tilkjent kr 70.000 i erstatning.  Kommunen anket til slutt til Høyesterett.

Høyesterett kom til at forsovelsen var et klart brudd på arbeidsavtalen, men ikke i seg selv grunnlag for oppsigelse, bare for en advarsel.

Høyesterett har i en tidligere sak slått fast at 80 dagers soning av fengselsstraff var saklig grunnlag for oppsigelse, selv om arbeidsgiver ble varslet i rimelig tid.  Den saken gjaldt en fast ansatt.

Høyesterett konstaterte at et fravær på nesten en måned innebærer at prøvetiden blir kortet ned, og at arbeidsgiver av den grunn får dårligere mulighet for å danne seg et fullstendig inntrykk av hvordan arbeidstaker tilpasser seg og utfører arbeidet.  Det mente Høyesterett i utgangspunktet kunne tale for at oppsigelse kunne skje.  På den annen side mente retten at arbeidsgiver har mulighet til å bestemme i ansettelsesavtalen at prøvetiden kan forlenges dersom arbeidstakeren er borte fra arbeidet i prøvetiden.  Selv uten slik avtalebestemmelse kan prøvetiden forlenges dersom arbeidstakeren går med på det.

Hvis en arbeidstaker opptrer uakseptabelt på fritiden, kan dette være oppsigelsesgrunn, men det skal temmelig mye til.  Høyesterett kom til at miljøarbeiderens noe uortodokse besøk hos skyldneren, samt det at han engasjerte to pengeinnkrevere, ikke var tilstrekkelig grunn til oppsigelse.  Høyesterett var imidlertid enig med kommunen i at siktelse for medvirkning til grove trusler i seg selv kunne være oppsigelsesgrunn, men ikke etter at politiet hadde frafalt siktelsen.  Oppsigelsen ble opphevet.  Høyesterett reduserte erstatningen til kr 50.000, men mannen fikk beholde stillingen.