Skriv ut

Kort översikt över norska arvsregler

 1. Vem ärver om det inte finns något testamente?
  1. Make/maka
  2. Barn
  3. Barnbarn, barnbarnsbarn
  4. Mor, far, syskon och deras avkomlingar
  5. Far- och morföräldrar, farbröder och morbröder, fastrar och mostrar kusiner
  6. Staten
 2. Hur mycket får man testamentera?
 3. Arveavgift (Arvsskatt)
 4. Vad kan NorJus hjälpa till med?

1 Vem ärver om det inte upprättats något testamente?

A Äkta make/maka

Om den avlidne var gift utgörs arvet av den avlidnes andel (vanligen hälften)
av gemensam egendom samt den avlidnes eventuella enskilda egendom.
Finns barn, barnbarn eller barnbarnsbarn till den avlidne, får make/maka 25 % av detta arv, dock minst fyra gånger ”Grunnbeløpet”, det norska inkomstbasbeloppet. (Angående s.k. minimiarv se vidare under avsnitt 2.)
Är den avlidnes närmaste släktingar föräldrar, syskon eller avkomlingar till dessa, ärver make/maka 50 %, dock minst sex gånger ”Grunnbeløpet”, det norska inkomstbasbeloppet.  I annat fall ärver make/maka allt.

Oftast får äkta maken/makan sitta i så kallat oskiftat [orubbat] bo. Detta innebär vanligen att arvet först fördelas när maken/makan är död. Det innebär också att efterlevande make/maka inte ärver den som avlidit först. Eventuella särkullbarn till den avlidne kan hindra den efterlevande att sitta i oskiftat bo såvitt avser den del av förmögenheten som de skall ärva. Särkullbarn kan alltså kräva att få ut sin andel av arvet.

B Barn

Om den avlidne hade barn ärver de vanligtvis allt som den avlidne efterlämnar efter det att eventuell make/maka till den avlidne har fått sin del.

C Barnbarn, barnbarnsbarn

dessa ärver om den avlidnes barn har dött eller avstår sitt arv. Ärver i sina föräldrars ställe.

D Mor, far, syskon och deras avkomlingar

Om den avlidne var gift och barnlös ärver dessa vad som återstår när den avlidnes make/maka har fått sitt, dvs. vanligen hälften av den avlidnes del av den gemensamma egendomen och hälften av den avlidnes eventuella enskilda egendom. Om den avlidne var ogift och barnlös ärver de allt. Om den avlidne har barn, barnbarn eller barnbarnsbarn ärver moder, fader, syskon och deras avkomlingar ingenting.

E Far- och morföräldrar, farbröder och morbröder, fastrar och mostrar, kusiner

dessa ärver endast om den avlidne var ogift, barnlös och inte hade några nära släktingar av det slag som ovan nämns. Varje far- och morföräldrapar eller far- och morföräldragren får i så fall hälften var av arvet.

F Staten

staten ärver allt om den avlidne inte hade några arvingar som är nämnda ovan och inte heller upprättat testamente, kanaliserat till icke-statliga organisationer för barn och ungdom.

2 Hur mycket får man testamentera bort?

Utgångspunkten är att en arvlåtare kan testamentera bort allt han eller hon vill med det viktiga undantaget att arvlåtaren inte kan göra make/maka och barn arvlösa.

Barnen har rätt till ett minimiarv om 2/3 av det föräldrarna efterlämnar men inte mer än maximum 15 gånger “Grunnbeløpet”, det norska inkomstbasbeloppet till vartdera barn från varje förälder.

Änkan/änklingen har rätt till ett minimiarv om ett belopp motsvarande fyra gånger ”Grunnbeløpet”, det norska inkomstbasbeloppet om avlidne maken/makan har barn. Om maken/makan saknar barn utgör minimiarvet sex gånger ”Grunnbeløpet”, det norska inkomstbasbeloppet. Om den avlidne maken/makan efterlämnar mindre än minimiarvet ärver änklingen/änkan allt.

Om makarna hade gemensam egendom har änklingen/änkan vanligtvis rätt att sitta i oskiftat bo. Möjligheten till oskiftat bo är begränsad när arvlåtaren hade särkullbarn.

3 Arveavgift (Arvsskatt)

Från och med 2014 finns det inte längre någon arveavgift, arvsskatt i Norge.

Om den avlidne efterlämnar näringsverksamhet med driftställe utanför Norge eller fast egendom utanför Norge skall arvskatt betalas till det land där näringsverksamheten eller egendomen är belägen.

Norge har ingått avtal med Schweiz och USA för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arv.  Tidigare nordiskt avtal gäller inte längre.
Norge har inte ingått avtal med andra länder.

4 Hur kan NorJus hjälpa till?

 • Med delar av dödsboutredningen, till exempel hjälp med att upprätta bouppteckning, tolkning av testamente, arvskifte, bodelning, underrättelse om arv, preliminärdeklarationer, beräkning av optimal skatt etc.
 • Fullständig boutredning. NorJus tar hand om allt. Ni slipper själv att tänka på det.
 • Ombud för arvinge i en dödsboutredning i Norge
 • Kontakt med norska myndigheter i samband med arv och dödsboutredning i Norge
 • Andra arvsrättsliga frågor

Om advokatfirman NorJus