Meny

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Nyheter og juridiske artikler

Foreign clients

Jeg er havnet i en konflikt. Hvordan kan advokatfirmaet NorJus hjelpe meg?

Du er altså i konflikt med et eller flere andre mennesker, med en virksomhet eller med myndighetene.

Ligger konflikttemaet innenfor et av NorJus’ fagområder?

I så fall kan du ringe oss, sende brev, fax eller e-post for at vi kan gi deg en foreløpig vurdering av hvorvidt vi kan hjelpe deg med å løse konflikten.

De fleste konflikter involverer papirer eller dokumenter.  Vi vil gjerne få tilsendt kopier av disse.

Er det praktisk mulig for deg, kan du komme til oss i et møte der vi gjennomgår saken etter at vi har gjennomgått sakspapirene.

På grunnlag av dine opplysninger, papirene som er fremlagt og rettsreglene på området, vil vi vurdere dine sjanser til å vinne konflikten.  Vær forberedt på at vi ikke nødvendigvis vil råde deg til å gå videre med konflikten.  Det kan være fordi vi mener at dine vinnersjanser er for små, eller fordi vi mener at de økonomiske eller menneskelige omkostningene vil bli for store i forhold til det du har mulighet til å vinne.

Du vil kanskje komme til å oppleve at vi legger stor vekt på momenter og forhold som du ikke mener har særlig betydning.  Derfor er det viktig at du legger frem for oss alle tenkelige og utenkelige papirer og opplysninger, slik at vi kan plukke ut det vi finner vesentlig.

Hvis vi råder deg til å gå videre med konflikten, vil vi i samarbeid med deg vurdere hvem som i første omgang bør fronte konflikten, om det fortsatt er du som skal gjøre det (med oss som veileder i bakgrunnen) eller om vi skal gå i front.  Hvis din motpart er representert ved advokat, vil det vanligvis være best at vi kommuniserer direkte med advokaten.  Vær ellers klar over at når motparten har engasjert advokat, har ikke vi lov til å kontakte motparten direkte.  Da må vi alltid gå via motpartens advokat.

Ikke sjelden vil et møte med motparten kunne avklare konflikten og vise om den kan løses minnelig.   I et møte vil vi dessuten kunne høre din motparts versjon direkte.  Vær forberedt på at vi på grunnlag av det som kommer frem i et møte kanskje kan komme til å skifte mening om større eller mindre spørsmål i konflikten.

Hvorvidt, og når i prosessen det bør tas initiativ til et møte, er langt på vei et taktisk spørsmål.  Det må besluttes av deg og oss i fellesskap.

Hvis vi ikke kommer noen vei med møter eller annen kontakt, må vi vurdere om saken skal bringes inn for retten eller eventuelt forliksrådet. 

Hvis saken din står om verdier for under kr 125 000 skal den (med visse unntak) bringes inn for forliksrådet før den eventuelt går videre til tingretten.

Dommerne i forliksrådet (forliksmedlemmene) er ikke jurister, og behandlingen i forliksrådet er vanligvis nokså kort og overfladisk i forhold til en tradisjonell rettssak.  På den annen side er forliksrådsbehandling vesentlig billigere enn rettssak.  Med aktive og engasjerte forliksrådsmedlemmer og en sak som ligger til rette for kompromiss, kan du kanskje komme ut av saken med et forlik (derav navnet ”forliksrådet”).  Eller du kan få forliksrådet til å avsi dom hvis saken er tilstrekkelig enkel. 

Hvis saken ikke løses i forliksrådet, hvis det avsies dom i forliksrådet som går deg imot eller hvis det er aktuelt å ta saken direkte inn for retten, vil vi ta ut stevning for tingretten.  Her vil saken bli behandlet etter reglene for såkalt småkravsprosess (hvis tvisten dreier seg om verdier under kr 125 000) eller som en ordinær tvist.

Stevningen er sakens første skriftlige innlegg for retten.  I stevningen vil vi beskrive konflikten, kort redegjøre for det juridiske grunnlaget og fremme ditt krav.  Som regel bruker vi mye arbeid på å utarbeide stevning fordi den legger mye av grunnlaget for den videre behandlingen.

Etter noen uker kommer motpartens advokat med sitt tilsvar, der opplysninger, argumenter og krav fra motparten blir fremført.  Deretter vil partene bli innkalt til såkalt rettsmegling.  Rettsmeglingen innebærer at partene og deres advokater møter hos en dommer, som vil prøve å forlike partene.  Ofte vil det i rettsmeglingsmøtet bli lagt betydelig press på partene for å oppnå en løsning.  Hvis rettsmeglingen ikke fører frem, vil saken gå til hovedforhandling i retten.  Før hovedforhandlingen gjennomføres, vil det ofte bli utvekslet noen såkalte prosesskriv, dvs. skriftlige innlegg i saken fra hver av partenes advokater.

Hovedforhandlingen er selve rettssaken.  Her møter partene med sine advokater.  Advokatene holder to hovedinnlegg:  Innledningsforedrag, som beskriver faktum m.m., og prosedyren til slutt i saken.  I prosedyren argumenterer din advokat for hvorfor du bør vinne, mens motpartens advokat argumenterer for det motsatte.  I mellom innledningsforedrag og prosedyre kommer parts- og vitneforklaringer.  Som part vil du komme til å forklare deg relativt tidlig i saken.  Begge parter må normalt være tilstede under sakens gang.

Dom i saken avsies vanligvis etter noen uker.

Er du eller motparten misfornøyd med resultatet, kan saken ankes til lagmannsretten, forutsatt at konflikten står om verdier til mer enn kr 125 000.

Du kan vinne eller tape med eller uten saksomkostninger.  Vinner du med saksomkostninger, vil motparten måtte betale dine advokatutgifter m.m. vedrørende rettssaken.  Du kan imidlertid ikke regne med å få alle dine utgifter dekket. 

Hvis saken din går etter reglene om småkravsprosess (tvistesum under kr 125 000), vil du aldri bli tilkjent saksomkostninger for mer enn 20% av tvistesummen, maksimalt kr 25 000 + mva.  Hvis du f.eks. går til sak om kr 50 000, og vinner med saksomkostninger, vil motparten bli dømt til å betale deg kr 62 500 (kr 50 000 + 10% av kr 50 000 i saksomkostninger + mva).  Har du brukt advokat hele prosessen igjennom, sitter du i verste fall igjen med en advokatregning som er like stor som eller større enn det du har vunnet.

Noen saker ligger slik an at rettssak ikke er til å unngå, men vår erfaring er at det beste, både menneskelig og økonomisk er å løse konflikter i minnelighet.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart