Skriv ut

Kort oversikt over norske arveregler, arveretten i et nøtteskall

Hvem er arvinger hvis det ikke er skrevet testament?

Figur: Hvem arver meg uten testament?

Ektefelle
Hvis avdøde var gift, er det avdødes del (vanligvis halvparten) av felleseiet samt avdødes eventuelle særeie som utgjør arven.
Hadde avdøde barn, barnebarn eller oldebarn, får ektefellen en fjerdepart (uansett ikke under fire ganger folketrygdens grunnbeløp, G – så sant det finnes så mye penger i boet) av denne arven. Det står litt mer om minstearven under avsnittet om testamentsarv («Hvor mye har man lov til å testamentere bort») nedenfor.

Var avdødes nærmeste slektninger foreldre, søsken eller etterkommere av disse, arver ektefellen en halvpart (uansett ikke under seks ganger folketrygdens grunnbeløp, G).
Ellers arver ektefellen alt.

Ofte får ektefellen sitte i såkalt uskiftet bo. Det innebærer vanligvis at arven først deles ut når ektefellen er død. Det innebærer også at gjenlevende ektefelle ikke arver førstavdøde. Hvis ektefellene hadde fellesbarn, og ingen av ektefellene hadde særkullsbarn, kan enken eller enkemannen overta boet uskiftet uten å spørre barna.

Hadde den avdøde ektefellen særkullsbarn, stiller det seg annerledes, for disse kan nekte gjenlevende å sitte i uskiftet bo med den delen av formuen de skal arve. Særkullsbarna kan altså kreve å få sin del av arven utbetalt fra boet når deres forelder er død.

Barn
Hvis avdøde hadde barn, arver de vanligvis alt avdøde etterlater seg, etter at avdødes eventuelle ektefelle har fått sitt.

Barnebarn, oldebarn
Arver deg hvis ditt barn er død eller gir avkall på arv. Får sin forelders arv.

Mor, far, søsken og deres etterkommere
Hvis du er gift og barnløs, arver de det som blir igjen når din ektefelle har fått sitt, dvs. vanligvis halvparten av din del av felleseiet og halvparten av ditt eventuelle særeie. Er du ugift og barnløs arver de alt. Hvis du har barn, barnebarn eller oldebarn, arver mor, far, søsken og deres etterkommere ingen ting.

Besteforeldre, onkler, tanter, fettere, kusiner
arver bare hvis avdøde var ugift, barnløs og ikke hadde noen nære slektninger av den typen som er nevnt over. Hvert besteforeldrepar eller besteforeldregren får isåfall hver sin halvpart av arven.

Frivillig virksomhet til fordel for barn og unge
Hvis avdøde ikke hadde noen arvinger som er nevnt over og heller ikke har skrevet testament, skal arven gå til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge.  Det er Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner som skal foreta fordelingen.

Hvor mye har man lov til å testamentere bort?

I utgangspunktet kan en arvelater testamentere bort alt han eller hun ønsker, med det viktige unntak at arvelateren ikke kan gjøre ektefelle og barn arveløse.

Barna har krav på en minstearv på 2/3 av det foreldrene etterlater seg, men ikke mer enn maksimalt 15 ganger det såkalte grunnbeløpet i den norske folketrygden (15G)  til hvert barn fra hver av foreldrene.

Enken/enkemannen har krav på en minstearv på et beløp tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet i den norske folketrygden (4G) hvis ektefellene har barn. Hvis ektefellene ikke har barn, er minstearven lik 6G,  Hvis den avdøde ektefellen etterlater seg mindre enn minstearven, arver enken/enkemannen alt.

Hvis ektefellene hadde felleseie, vil enken/enkemannen vanligvis ha rett til å sitte i uskiftet bo. Adgangen til å sitte i uskiftet bo er begrenset dersom arvelateren hadde særkullsbarn.

Arveavgift

Det er ikke arveavgift i Norge.  Når en person som er bosatt i Norge dør, skal det altså ikke betales arveavgift til den norske stat.  Det samme gjelder for gaver gitt av personer bosatt i Norge.

Hvis arvingen eller gavemottakeren bor i et annet land som har arveavgift, kan det hende at avgift skal betales der.

Hvis avdøde etterlater seg forretningsvirksomhet med driftssted utenfor Norge, eller fast eiendom utenfor Norge, skal eventuell arveavgift betales til landet der forretningsvirksomheten eller eiendommen ligger.

Norge har inngått avtaler med Sveits og USA for å unngå dobbeltbeskatning av arvemidler.

Norge har ikke inngått avtaler med andre land.

Lenker

Her kan du lese mer om arveoppgjør.

Og her finner du nyttig stoff om testament.