Skriv ut

Familien i domstolene, rettsavgjørelse om inhabilitet

En dame skyldte penger til sin tidligere arbeidsgiver og ble ilagt trekk i lønn. Hun klaget til tingretten, som fastholdt trekket. Hun ga seg ikke og anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.

I lagmannsretten var to av de tre lagdommerne som skulle behandle saken hennes henholdsvis ektefellen til sorenskriveren i tingretten og svigerinnen til sorenskriveren. Damen mente at hele lagmannsretten da var inhabil, og ikke kunne behandle hennes sak, og at i alle fall de to lagdommerne med familiebånd til sorenskriveren var klart inhabile.

Høyesterett behandlet spørsmålet og avviste kravet om at hele lagmannsretten var inhabil, men var enig i at ektefellen og svigerinnen var inhabile, slik at disse to lagdommerne måtte vike sete, som det heter, og la to andre lagdommere komme inn i deres sted.