Meny

Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Ansatt eller selvstendig

En dame arbeidet som selger av kinoreklame på Kristiansand Kino med tittel ”kinobetjent”.  Hun fikk 15% provisjon av salgsinntektene.  Kinoen utbetalte henne like store beløp hver måned beregnet ut fra salget året før.  Hvert år i desember beregnet kinoen hva provisjonen skulle bli, ut fra årets salg, og utbetalte eller trakk differansen mellom utbetalt og korrekt beregnet provisjon.  Hun hadde avtale med kinoen om at hun skulle ha feriepenger og sykepenger av det hun tjente.  Hun hadde eget kontor på kinoen der hun drev sitt salgsarbeid fra.  Hun hadde også oppdrag for noen andre mindre kinoer, og fikk også provisjon fra disse.  En sjelden gang i blant hjalp hun til med andre oppgaver på kinoen i Kristiansand, som for eksempel sentralbord eller billettsalg.  Kinoen var eid av kommunen.  Det forelå en ordning som gikk ut på at ansatte på kinoen hadde rett til stillinger ellers i kommunen dersom de mistet jobben på kinoen.

Damen ble syk, og fikk etter hvert erklæring fra lege om at hun ikke lenger klarte direkte kunderettet arbeid, men at hun ville fungere bra i mer ordinært kontorarbeid.

Kinoen hadde ingen annen stilling å tilby henne.  Kommunen mente at hun ikke var ansatt, men i praksis drev sin egen virksomhet.  Derfor fikk hun ikke tilbud om stilling noe annet sted i kommuneadministrasjonen.

Kommunen ga henne oppsigelse med den begrunnelse at det var umulig å sysselsette henne.

Saken kom etter hvert for domstolene, først i tingretten og senere i lagmannsretten.

Spørsmålet om en person er ansatt i eller tjenesteleverandør til en bedrift, har stor betydning når bedriften ikke lenger trenger personens arbeid.  Er personen å anse som tjenesteleverandør, kan bedriften ganske enkelt si takk for samarbeidet, og farvel.  For den som er ansatt, gjelder som kjent arbeidsmiljølovens strenge oppsigelsesregler.

Forhold som har betydning for avgjørelsen av om en person er ansatt eller ikke er bl.a. hvorvidt vedkommende:
• Er pliktig til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet for arbeidsgiveren
• Må rette seg etter instrukser fra bedriften,
• Har avtalt arbeidstid, arbeidssted, ferie o.a.
• Har fullt ansvar for arbeidsresultatet, altså for hvorvidt tjenesten som utføres er god eller dårlig, eller om dette ansvaret ligger på bedriften.
• Får regelmessig og mer eller mindre fast betaling


Tingretten, og senere lagmannsretten fant at damen stod nokså fritt når det gjaldt utførelsen av arbeidet.  Hun
hadde imidlertid sin faste kontorplass på kinoen, og hun fikk sin faste lønn, men den ble regulert i forhold til salget ved årets slutt.  Og lønnen var helt resultatbasert.  Solgte hun ingen kinoreklamer, fikk hun heller ingen betaling. 
Fordi hun på mange måter stod temmelig fritt i forhold til kinoen, og økonomisk sett var ”sin egen lykkes smed”, kom domstolene til at hun ikke var ansatt, så hun tapte saken, men fordi domstolene hadde vært litt i tvil slapp hun å betale kommunens saksomkostninger.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart