Meny

Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Smil til det skjulte kamera

Tine i Trondheim samarbeider med Gilde om utkjøring til butikkene.  Bilene til Tine frakter derfor både meieri- og kjøttprodukter.  En av sjåførene til Tine var så glad i kjøtt at han tok noe av kjøttet med hjem til seg selv.  Dette ble observert av en person som meldte fra til ledelsen i Tine.

Ledelsen vurderte hva de skulle gjøre.  Det ble bestemt at en sikkerhetsansatt i Tine og en ekstern vekter skulle skygge sjåføren en dag han skulle ut og levere kjøttvarer og deretter kjøre hjem til sin bolig.  De satt klar i en bil der varene skulle leveres, og la seg på hjul etter at sjåføren hadde losset varene.  Han kjørte rett hjem.  De to spanerne parkerte et stykke unna huset til sjåføren og siktet ham inn i telelinsen.  De fikk gode bilder mens han bar inn esker med kjøttvarer.

Da sjåføren kom på arbeid neste dag fikk han avskjed.  Han godtok ikke avskjeden og gikk til sak.  Til rettssaken ville Tine legge frem bildene som bevis og føre spanerne som vitner.  Dette mente sjåføren ville være en krenkelse av hans personvern og krevde at retten skulle nekte Tine å føre vitneprovene og bildebevisene.

Ifølge arbeidsmiljøloven kan ikke en arbeidsgiver iverksette kontrolltiltak overfor en arbeidstaker med mindre tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.

Saken kom opp for Trondheim tingrett.  Retten la vekt på at Høyesterett i en tidligere sak hadde nektet en arbeidsgiver å fremlegge bildebevis tatt av et skjult overvåkningskamera.

Tingretten mente at forfølgelse og fotografering i skjul var et vel så stort integritetsinngrep som skjult videofilming, ikke minst når fotograferingen skjedde ved arbeidstakerens private bolig.  Retten uttalte at kontroll på dette området normalt ikke vil være lovlig.  Retten ga videre uttrykk for at kontrolltiltaket i realiteten var en spaning som normalt bør overlates til politiet.  Tingretten avsa dermed kjennelse for at vitneforklaringene og fotografiene ikke skulle få bli fremlagt i retten. 

Tine påkjærte (anket) kjennelsen til Frostating lagmannsrett.  Lagmannsretten var enig med tingretten i at spaningen og fotograferingen var et sterkt inngrep i arbeidstakerens personlige integritet.  Flertallet av dommerne mente likevel at spanernes kontroll ikke innebar noen uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.  Etter rettens oppfatning var imidlertid er spaningsoppdrag av denne typen noe som politiet normalt skal ta seg av, men dessverre i praksis noe politiet ikke har ressurser til.  Flertallet la vekt på at spaningen skjedde som et enkeltstående og målrettet kontrolltiltak som ble iverksatt på grunnlag av et konkret tips om at sjåføren underslo varer.  Tine fikk derfor medhold i lagmannsretten.

Sjåføren påkjærte saken til Høyesterett.  Et enstemmig kjæremålsutvalg i Høyesterett mente at lagmannsretten hadde truffet en riktig avgjørelse, slik at kjæremålet ikke ville føre frem.  Saken ble derfor avvist.  Så da fikk Tine lov til å legge frem bildene sine og føre spanerne som vitner.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart